හන්තාන ලිනක්ස් ISO

Product Arch. Desktop Size Souceforge mirror LEARN (Sri Lanka) mirror BitTorrent
Hanthana 21 - Live DVD i386 Gnome 3 3.6 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum db972a99fb3be00dc8ffb30d1e08662ba1fb5efefa1d73656ef16f9d7a24e35d
Hanthana 21 - Education i386 Gnome, Sugar 3.9 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum 3d1dbcf1076ddf964a728e87b44e8ba7c416013164088e029fb63e6e4e98bec4
Hanthana 21 - Dev i386 KDE 4.2 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum 6217a92f81a8c069fdfcffd7acafadf9ee70d30cdc9de9449c43940123be3008
Hanthana 21 - Light Edition i386 LXDE 1.3 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum d336935a3a36f9caa76089b7a36b2efd01e32dc9360b266d2740eb0a6a981460
Hanthana 21 - Light Edition 2 i386 XFCE 1.3 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum fc963ac77d4b4597638d2c79fb29c696ecb3da614ab765e79c6ed79d5740011f
Hanthana 21 - Live DVD x86_64 Gnome 3 3.4 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum 66a5d86b7aa814c39db5ff1961f0c11589cd267f4cb756f549f7eb2239c5a0c2
Hanthana 21 - Education x86_64 Gnome, Sugar 4.1 GB* බාගත කරගන්න    
  sha256sum 6e4d15d5fde7309e3ea1b0c21771fdd2d67c6370ee130401789ce24e9e3ee509
Hanthana 21 - Dev x86_64 KDE 4.1 GB* බාගත කරගන්න    
  sha256sum
Hanthana 21 - Light Edition x86_64 LXDE 1.3 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum 1ae38aafdaeb020f7e70c9dedde15ee337337bee6bc28e14a3647105bcd96305
Hanthana 21 - Light Edition 2 x86_64 XFCE 1.3 GB බාගත කරගන්න    
  sha256sum 002ae106626f92c2a56d463c5cc38f89600432a303114c92416d0cb9578df258
සටහන * ඔබ මෙම ගොනුව බාගතකරන්නේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් නම්, ගොනුව NTFS (හෝ ඊට නව) ගොනු පද්ධතියක් සහිත පාටිශන් (partition) එකක් මතට ගොනුව සුරැකිය යතුයි. (FAT32/16 ගොනු පද්ධති ප්‍රමාණයෙන් 4GBට වැඩි ගොනු සඳහා සහය දක්වනෙනේ නැත.)

 

හන්තාන ලිනක්ස් ප්‍රලේඛන

ලේඛනය ඉංග්‍රීසි සිංහල
ස්තාපන සටහන දැන්ම බාගන්න දැන්ම බාගන්න
නිති අසන පැණ දැන්ම බාගන්න දැන්ම බාගන්න

 

බෙදාහරින්නකු මාර්ගයෙන් DVD තැටියක් ලබාගන්න

ඔබට මන්දගාමී හෝ සීමාසහිත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් ඇත්නම් හෝ, ISO ගොනු ලබාගැනීමේ වෙන අපහසුතාවක් ඇත්නම්, ඔබ ප්‍රදේශයේ බෙදාහරින්නකු ගෙන් DVD තැටියක් ලබාගත හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා DVD distributor පිටුව බලන්න.