හන්තාන ලිනක්ස් ISO

Product Arch. Desktop Size Souceforge mirror LEARN (Sri Lanka) mirror BitTorrent
හන්තාන 19.1 - Live DVD i386 Gnome 3 4.4 GB* දැන්ම බාගන්න දැන්ම බාගන්න   
  sha256sum 4b63031bf4346876c1069e3c17670b2e51acb757ce0fe89b492ca4f69818ea8f
සටහන * ඔබ මෙම ගොනුව බාගතකරන්නේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් නම්, ගොනුව NTFS (හෝ ඊට නව) ගොනු පද්ධතියක් සහිත පාටිශන් (partition) එකක් මතට ගොනුව සුරැකිය යතුයි. (FAT32/16 ගොනු පද්ධති ප්‍රමාණයෙන් 4GBට වැඩි ගොනු සඳහා සහය දක්වනෙනේ නැත.)

 

හන්තාන ලිනක්ස් ප්‍රලේඛන

ලේඛනය ඉංග්‍රීසි සිංහල
ස්තාපන සටහන දැන්ම බාගන්න දැන්ම බාගන්න
නිති අසන පැණ දැන්ම බාගන්න දැන්ම බාගන්න

 

බෙදාහරින්නකු මාර්ගයෙන් DVD තැටියක් ලබාගන්න

ඔබට මන්දගාමී හෝ සීමාසහිත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් ඇත්නම් හෝ, ISO ගොනු ලබාගැනීමේ වෙන අපහසුතාවක් ඇත්නම්, ඔබ ප්‍රදේශයේ බෙදාහරින්නකු ගෙන් DVD තැටියක් ලබාගත හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා DVD distributor පිටුව බලන්න.