ගුණාංග

හන්තාන ස්ථාපනයක් සමග ඔබට පහත දැක්වෙන සියලු මෘදුකාංග එක වර ලැබෙනු ඇති. දැන් ම ස්ථාපනය කොට වැඩ අරඹන්න! එය එතරම් ම පහසුයි!

Category Program Category Program
Office
LibreOffice Writer
Desktop Gnome
  LibreOffice Calc
Education
Blinkin
  LibreOffice Impress
  Cantor
  LibreOffice Base
  Celestia Space Simiulator
  LibreOffice Math   Childsplay
  LibreOffice Draw   Gcompris Administration
      Gcompris Education Suite
      GNU Octave
      KAlgebra
      Kalzium
      Kanagram
      KBruch
      KGeography
Localization Lokalize
Language Support
Sinhala
 
  Tamil
Internet
Firefox, Konqueror
Version Controling git, cvs, svn, mercurial
  Thunderbird, Evolution
Multimedia
Amarok, VLC, Totem
  Empathy, Pidgin   K3B, Braser
  IRC   Me TV, Miro Internet TV
  SeaMonkey   Ekiga
  VNC   Rhythmbox
  Transmission   Pitivi Video Editor
  FileZilla   Recordmy Desktop
  ChatZilla   gPodder
  Pino   Audacity
  Gwibber   Cheese webcam booth
      gnash
Graphics
Blender
Network File Sharing
NFS Server
  Inkscape
  FTP Server
  GIMP
  SAMBA Server
  Mirage
Security Netfilter/iptables – kernel level firewall
  Scribers    SELinux – Security Enhanced Linux
  Qcad   ClamAV
  Dia System Administration Tools User,Group addministration
  Digicam   Printer Configuration
  Agave   Network Setup
  Shotwell   Software Update
  Scanner Tool   Add/Remove Software
  Mypaint Virtulization Kernel Based Virtulization – KVM
Development
C/C++
   
  Phython
 
  Java
 
  Ruby on Rails
 
  PHP
 
  MySQL Server  
  Apache Server  
IDE Eclipse, Netbeans